Villkor

Innehållsförteckning

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämpning

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och utförande

Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 - Definitioner

I dessa förhållanden gäller följande definitioner:

1. Reflektionstid: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och ingår ett distansavtal med företagaren;

3. Dag: kalenderdag;

4. Varaktighet transaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;

5. Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen;

7. Modellform: den mall för ångerblankett som företagaren ställer till förfogande som en konsument kan fylla i om denne vill utnyttja sin ångerrätt.

8. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;

9. Distansavtal: ett avtal där det, inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, exklusivt utnyttjas en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med avtalets ingående;

10. Teknik för fjärrkommunikation: betyder som kan användas för att sluta ett avtal, utan att konsument och företagare är tillsammans i samma rum samtidigt.

11. Villkor: de nuvarande allmänna villkoren för företagaren

Artikel 2 - Företagarens identitet

Ullskinn;

Marnixstraat 387-1

1016 XR Amsterdam

Telefonnummer: +31202044557

E-postadress: info@woolskins.eu

Handelskammarens nummer: 66858712

Momsregistreringsnummer: NL002479554B04

Artikel 3 - Tillämpning

  1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.
  2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan granskas hos företagaren och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.
  3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsumenten. enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten.
  4. För det fall att det utöver dessa allmänna villkor även gäller specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid förlita sig på att tillämplig bestämmelse som är mest fördelaktig för honom.
  5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, kommer återstoden av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas i ömsesidigt samråd genom en bestämmelse som den ursprungliga så nära som möjligt.
  6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" i dessa allmänna villkor.
  7. Eventuella osäkerheter angående tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

2. Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.

3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.

4. Alla bilder och specifikationer i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.

5. Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

o priset inklusive skatter;

o eventuella fraktkostnader;

o det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

o huruvida ångerrätten gäller eller inte;

o betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;

o perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

o taxans belopp för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;

o om avtalet arkiveras efter att det ingåtts, och i så fall var det kan konsulteras av konsumenten;

o det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;

o alla andra språk som, förutom nederländska, avtalet kan ingås på;

o de uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och

o minimitiden för distansavtalet vid en långsiktig transaktion.

Artikel 5 - Avtalet

1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.

2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge avtalet om detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.

3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

4. Företagaren kan - inom rättsliga ramar - informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.

5. Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

o besöksadressen för företagarens filial dit konsumenten kan gå med klagomål;

o de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;

o informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;

o informationen som ingår i artikel 4, punkt 3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;

o kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.

6. Vid varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

7. Varje avtal ingås under suspensiva villkor om tillräcklig tillgång på produkterna i fråga.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.

2. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta med hjälp av modellformuläret eller med hjälp av annat kommunikationsmedel, t.ex. via e-post. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom leveransbevis.

4. Om kunden inte har angett att han önskar utöva sin ångerrätt efter att de perioder som avses i punkterna 2 och 3 har löpt ut. inte har returnerat produkten till företagaren är köpet ett faktum.

När du tillhandahåller tjänster:

1. Konsumenten har vid tillhandahållande av tjänster möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl i minst 14 dagar från och med dagen för avtalets ingående.

2. För att utöva sin ångerrätt kommer konsumenten att följa de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren med erbjudandet och/eller senast vid leverans.

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer maximalt kostnaderna för returen att stå för honom.

2. Om konsumenten har betalat ett belopp återbetalar företagaren detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter uppsägningen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av onlineåterförsäljaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas. Återbetalningar kommer att göras via samma betalningsmetod som används av konsumenten om inte konsumenten uttryckligen samtycker till en annan betalningsmetod.

3. Om varan skadas på grund av vårdslös hantering av konsumenten själv är konsumenten ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten.

4. Konsumenten kan inte hållas ansvarig för värdeminskning på produkten om företagaren inte lämnat all lagstadgad information om ångerrätten, detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt

1. Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt beskrivning i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid innan avtalet ingicks.

2. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:

o som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;

o som är tydligt personliga till sin natur;

o som inte kan returneras på grund av deras natur;

o som kan förstöra eller åldras snabbt;

o vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;

o för enskilda tidningar och tidskrifter;

o för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara för vilka konsumenten har brutit förseglingen;

o för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.

3. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:

o avseende boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska bedrivas ett visst datum eller under en viss period;

o vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;

o angående vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.

2. Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.

3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller bestämmelser.

4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

o dessa är resultatet av juridiska bestämmelser eller bestämmelser; eller

o konsumenten har rätt att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.

5. Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

6. Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och tryckfel. Vid tryck- och tryckfel är företagaren inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagkrav som finns vid datumet för avtalets ingående. /eller statliga föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

2. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet.

3. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 2 månader efter leverans. Produkter ska returneras i originalförpackning och i nyskick.

4. Företagarens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

5. Garantin gäller inte om:

o konsumenten har reparerat och/eller redigerat de levererade produkterna själv eller låtit reparera och/eller redigera dem av tredje part;

o de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt har behandlats vårdslöst eller strider mot företagarens instruktioner och/eller har behandlats på förpackningen;

o felet är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har ställt eller kommer att ställa med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 - Leverans och utförande

1. Företagaren kommer att iaktta största försiktighet vid mottagande och utförande av beställningar på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

3. Med hänsyn till vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan fullgöras eller endast delvis kan fullgöras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att säga upp avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.

4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några angivna perioder. Överskridande av en villkor berättigar inte konsumenten till ersättning.

5. I händelse av upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som betalats av konsumenten så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

6. Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsvara tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att på ett tydligt och begripligt sätt anges att en ersättningsvara kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt står företagaren för.

7. Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Uppsägning

1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst, med beaktande av överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst än en månad.

2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den bestämda varaktigheten, med beaktande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.

3. Konsumenten kan häva de avtal som avses i föregående stycken:

o avboka när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

o åtminstone avbryta på samma sätt som de ingicks av honom;

o alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har avtalat för sig själv.

Förlängning

1. Ett avtal som har ingåtts för en viss period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss period.

2. Utan hinder av föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en bestämd tid av högst tre månader, om konsumenten kan säga upp avtalet vid utgången av förlängningen med en uppsägningstid om högst en månad.

3. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid om högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.

4. Ett tidsbegränsat avtal för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter i introduktionssyfte (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, om inte skälighet och skälighet talar för att avtalet sägs upp före utgången av det avtalade. varaktighet. att skjuta upp.

Artikel 13 - Betalning

1. Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att betänketiden som avses i artikel 6.1 har börjat. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna period efter konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.

2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.

3. Vid utebliven betalning av konsumenten har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som meddelats konsumenten i förväg.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

1. Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.

2. Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom 2 månader efter att konsumenten upptäckt bristerna.

3. Klagomål som lämnas till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.

4. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

5. Vid klagomål måste en konsument först kontakta företagaren. Om webbutiken är ansluten till WebwinkelKeur Foundation och för klagomål som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, måste konsumenten kontakta WebwinkelKeur Foundation (www.webwinkelkeur.nl), kommer han att medla gratis. Kontrollera om denna webbutik har ett aktuellt medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Om en lösning ännu inte hittats har konsumenten möjlighet att få sitt klagomål behandlat av den oberoende tvistkommittén som utsetts av Stichting WebwinkelKeur, vars beslut är bindande och både företagaren och konsumenten samtycker till detta bindande beslut. Att lämna in en tvist till denna tvistnämnd innebär kostnader som konsumenten måste betala till den berörda nämnden. Det är också möjligt att registrera klagomål via den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).

6. Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren skriftligen anger annat.

7. Om ett klagomål befinns vara berättigat av företagaren, kommer företagaren, efter eget val, att byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 - Tvister

1. Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.

2. Wiens försäljningskonvention gäller inte.

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller avvikande bestämmelser från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste vara skriftliga

registreras eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

Betyget av www.woolskins.eu på WebwinkelKeur recensioner är 9,8/10 baserat på 691 recensioner.